سید نظام الدین موسوی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس….

سید نظام الدین موسوی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس.