شورای عالی تمبر پس از گذشت ۹ ماه از چاپ تمبر «قهرمانان وطن»، از صاحب طرح این تمبر دلجویی می‌کند.

شورای عالی تمبر پس از گذشت ۹ ماه از چاپ تمبر «قهرمانان وطن»، از صاحب طرح این تمبر دلجویی می‌کند.