متخصصان انگلیسی به این نتیجه رسیدند که عوامل مختلفی باعث بروز بیماری کبد چرب می‌شود.

متخصصان انگلیسی به این نتیجه رسیدند که عوامل مختلفی باعث بروز بیماری کبد چرب می‌شود.