حس بوی فلز در نفس یا بدن می تواند دلایل مختلفی داشته باشد، که می تواند گاهی به دلایلی پیچیده تر از آن چه تصور می کنید به وجود آمده باشد.

حس بوی فلز در نفس یا بدن می تواند دلایل مختلفی داشته باشد، که می تواند گاهی به دلایلی پیچیده تر از آن چه تصور می کنید به وجود آمده باشد.