بازار تهران دیروز هم شاهد ریزش قیمت دلار بود، به طوری که هر دلار آمریکا یک کانال دیگر پایین آمد.

بازار تهران دیروز هم شاهد ریزش قیمت دلار بود، به طوری که هر دلار آمریکا یک کانال دیگر پایین آمد.