قیمت طلا صبح پنجشنبه در آسیا کمی کاهش یافت اما بیشترین افزایش خود را از روز چهارشنبه حفظ کرد.

قیمت طلا صبح پنجشنبه در آسیا کمی کاهش یافت اما بیشترین افزایش خود را از روز چهارشنبه حفظ کرد.