قیمت دلار در شروع معاملات امروز به صورت قاطعانه به زیر 27 هزار و 500 تومان کشیده شد و حتی کانال 27 هزار تومان را از دست داد.ر

قیمت دلار در شروع معاملات امروز به صورت قاطعانه به زیر 27 هزار و 500 تومان کشیده شد و حتی کانال 27 هزار تومان را از دست داد.ر