ابرستاره آرژانتینی تمدید قراردادش را به تعویق انداخت.

ابرستاره آرژانتینی تمدید قراردادش را به تعویق انداخت.