در بازار ارز امروز ورق قیمت ها برگشت و قیمت درهم مانند قیمت دلار بر مدار افزایش پیش رفت.

در بازار ارز امروز ورق قیمت ها برگشت و قیمت درهم مانند قیمت دلار بر مدار افزایش پیش رفت.