سخنگوی دولت از طرح پاییزه کتاب دفاع کرد و آن را تلاشی برای تحقق عدالت فرهنگی دانشت.

سخنگوی دولت از طرح پاییزه کتاب دفاع کرد و آن را تلاشی برای تحقق عدالت فرهنگی دانشت.