مولوی عبدالحمید با تاکید بر اینکه طالبان نسبت به بیست سال پیش تغییر کرده است، گفت: آنها برای ایران خطری ندارند.

مولوی عبدالحمید با تاکید بر اینکه طالبان نسبت به بیست سال پیش تغییر کرده است، گفت: آنها برای ایران خطری ندارند.