فروپاشی دولت افغانستان که برای دو دهه توسط ایالات متحده و متحدانش هدایت و حمایت می‌شد، یاد‌آور وصف مشهور ارنست همینگوی است که فردی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه ورشکستگی‌اش مسdگوید: «به تدریج و سپس به طور ناگهانی». اکنون که طالبان به قدرت بازگشته اند …

فروپاشی دولت افغانستان که برای دو دهه توسط ایالات متحده و متحدانش هدایت و حمایت می‌شد، یاد‌آور وصف مشهور ارنست همینگوی است که فردی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه ورشکستگی‌اش مسdگوید: «به تدریج و سپس به طور ناگهانی». اکنون که طالبان به قدرت بازگشته اند ، ناظران می کوشند تا بفهمند که چرا این اتفاق افتاده و برای افغان ها و جهان به چه معناست.