تهران- شخصیت های مذهبی، اقتصادی و سیاسی تهران بر حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای تاکید کردند و ان را ضامن آینده بهتر کشور دانستند.

تهران- شخصیت های مذهبی، اقتصادی و سیاسی تهران بر حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای تاکید کردند و ان را ضامن آینده بهتر کشور دانستند.