پارلمان ترکیه با نزاع بیگانه نیست و تقریباً همه مذاکرات با دعوا همراه است.

پارلمان ترکیه با نزاع بیگانه نیست و تقریباً همه مذاکرات با دعوا همراه است.