با حضور قلعه نویی در تیم ملی به نظر می رسد باید شاهد رقابت شدیدی در یک پست باشیم.

با حضور قلعه نویی در تیم ملی به نظر می رسد باید شاهد رقابت شدیدی در یک پست باشیم.