به نظر می رسد باید شاهد رقابت شدیدی در یک پست تیم ملی با سرمربیگری قلعه نویی باشیم.

به نظر می رسد باید شاهد رقابت شدیدی در یک پست تیم ملی با سرمربیگری قلعه نویی باشیم.