هیچ سازمان تحقیقاتی‌ای هنوز نتوانسته برسر به کارگیری راهکارهایی برای خنک کردن کره زمین، به توافقات کلی و نهایی برسد و در این شرایط هر فردی ممکن است وارد گود شده و ادعا کند که می‌تواند با کمی دود و آئینه، کره زمین را خنک کند!…

هیچ سازمان تحقیقاتی‌ای هنوز نتوانسته برسر به کارگیری راهکارهایی برای خنک کردن کره زمین، به توافقات کلی و نهایی برسد و در این شرایط هر فردی ممکن است وارد گود شده و ادعا کند که می‌تواند با کمی دود و آئینه، کره زمین را خنک کند!