انتظار ندارید موش را در محیط خانه یا آشپزخانه ببینید.

انتظار ندارید موش را در محیط خانه یا آشپزخانه ببینید.