فعال سیاسی اصولگرا گفت: دعواهای سیاسی، دعواهایی است که دستاوردهای دولت‌ها و نظام را بعدها زیر سوال می‌برد.

فعال سیاسی اصولگرا گفت: دعواهای سیاسی، دعواهایی است که دستاوردهای دولت‌ها و نظام را بعدها زیر سوال می‌برد.