دعای مخصوص روز دوشنبه را که در مفاتیح الجنان آمده، در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

دعای مخصوص روز دوشنبه را که در مفاتیح الجنان آمده، در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.