ادامه افزایش اسکناس آمریکایی در معاملات پشت خطی موجب شد که حتی سکه بازان امیدوار شوند که فلز گران بهای داخلی در ابتدای روز جاری از محدوده ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی عبور کند….

ادامه افزایش اسکناس آمریکایی در معاملات پشت خطی موجب شد که حتی سکه بازان امیدوار شوند که فلز گران بهای داخلی در ابتدای روز جاری از محدوده ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی عبور کند.