«کنترل های شدید […] و سانسور آزاردهنده ترین علتی است که باعث مهاجرت خبرنگاران می شود.»

«کنترل های شدید […] و سانسور آزاردهنده ترین علتی است که باعث مهاجرت خبرنگاران می شود.»