دوران شرارت‌ها و هنجارشکنی‌ها دیگر تمام ‌شده و مثل قدیم کسی نمی‌تواند سر محل بایستد و زنجیر بچرخاند و از آدم‌هایی که از آنجا رد می‌شوند بپرسد: بچه این محلی؟ و اگر نبود احساس ناامنی کند….

دوران شرارت‌ها و هنجارشکنی‌ها دیگر تمام ‌شده و مثل قدیم کسی نمی‌تواند سر محل بایستد و زنجیر بچرخاند و از آدم‌هایی که از آنجا رد می‌شوند بپرسد: بچه این محلی؟ و اگر نبود احساس ناامنی کند.