کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برخلاف آنچه پیش بینی شده بود جایی برای دولتمردان روحانی نداشت اما حضور مردانی از دولت احمدی نژاد پررنگ و مشهود بود.

کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برخلاف آنچه پیش بینی شده بود جایی برای دولتمردان روحانی نداشت اما حضور مردانی از دولت احمدی نژاد پررنگ و مشهود بود.