روزنامه اعتماد به بازتاب بازتاب وسیع برنامه دولت برای فروش اموال مازاد پرداخت.

روزنامه اعتماد به بازتاب بازتاب وسیع برنامه دولت برای فروش اموال مازاد پرداخت.