رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به شناسایی متقلبان کنکور 1401 گفت: هر فردی خواسته از ابزار تقلب در کنکور 1401 استفاده کند، دستگیر کردیم و به داوطلبان درباره سلامت کنکور اطمینان می دهیم….

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به شناسایی متقلبان کنکور 1401 گفت: هر فردی خواسته از ابزار تقلب در کنکور 1401 استفاده کند، دستگیر کردیم و به داوطلبان درباره سلامت کنکور اطمینان می دهیم.