حوادث رکنا:۶ نفر از کارکنان شهرداری کهریزک بازداشت شدند.

حوادث رکنا:۶ نفر از کارکنان شهرداری کهریزک بازداشت شدند.