علی توکلی شهردار منطقه ۱۹ در خصوص آتش سوزی بوستان ولایت توضیحاتی ارائه کرد.

علی توکلی شهردار منطقه ۱۹ در خصوص آتش سوزی بوستان ولایت توضیحاتی ارائه کرد.