رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان البرز گفت: در بازرسی از دفتر این شخص، ۲۰۰ قطعه سکه یک گرمی به ارزش چهار میلیارد ریال کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان البرز گفت: در بازرسی از دفتر این شخص، ۲۰۰ قطعه سکه یک گرمی به ارزش چهار میلیارد ریال کشف شد.