تعدادی مهاجر غیرقانونی پاکستانی توسط نیروهای ایرانی دستگیر و به مقامات پاکستان تحویل داده شدند.

تعدادی مهاجر غیرقانونی پاکستانی توسط نیروهای ایرانی دستگیر و به مقامات پاکستان تحویل داده شدند.