مقصران حادثه ریزش مدرسه در علی آباد کتول که موجب مجروح شدن چندین دانش آموز و کادر آموزشی مدرسه شد دستگیر شدند.

مقصران حادثه ریزش مدرسه در علی آباد کتول که موجب مجروح شدن چندین دانش آموز و کادر آموزشی مدرسه شد دستگیر شدند.