ساعت حدود ۱۰ شب بود که به پارک رسیدیم و دوباره با قاتل و دوستانش دعوایمان شد و در این میان قاتل با چاقو به قفسه سینه دوستم که سعی در میانجی گری و طرفداری از من داشت، زد….

ساعت حدود ۱۰ شب بود که به پارک رسیدیم و دوباره با قاتل و دوستانش دعوایمان شد و در این میان قاتل با چاقو به قفسه سینه دوستم که سعی در میانجی گری و طرفداری از من داشت، زد.