رییس حوزه قضایی بخش ایلخچی از دستگیری قاتل فراری در عرض کمتر از دو ساعت خبر داد.

رییس حوزه قضایی بخش ایلخچی از دستگیری قاتل فراری در عرض کمتر از دو ساعت خبر داد.