عامل اسیدپاشی روی یک دستگاه خودرو مگان در خیابان‌ ابریشمی شیراز شناسایی و دستگیر شد.

عامل اسیدپاشی روی یک دستگاه خودرو مگان در خیابان‌ ابریشمی شیراز شناسایی و دستگیر شد.