آمر به معروف تحت درمان قرار گرفت و ضارب نیز به سرعت توسط پلیس دستگیر شد.

آمر به معروف تحت درمان قرار گرفت و ضارب نیز به سرعت توسط پلیس دستگیر شد.