تحقیقات اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین نشان داده که از بودجه عمومی که برای منابع انرژی جایگزین در طول ماه‌های زمستان کنار گذاشته شده بود، استفاده غیرمجاز شده است. …

تحقیقات اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین نشان داده که از بودجه عمومی که برای منابع انرژی جایگزین در طول ماه‌های زمستان کنار گذاشته شده بود، استفاده غیرمجاز شده است.