این سارق ۴۸ ساله سابقه‌دار و معتاد انگیزه خود را از وقوع سرقت تهیه مواد مخدر عنوان کرده است.

این سارق ۴۸ ساله سابقه‌دار و معتاد انگیزه خود را از وقوع سرقت تهیه مواد مخدر عنوان کرده است.