سرکلانتر هفتم پایتخت از دستگیری ۲ سارق مغازه مسلح خبر داد.

سرکلانتر هفتم پایتخت از دستگیری ۲ سارق مغازه مسلح خبر داد.