دادستان ایذه تاکید کرد: دستگاه قضائی با مخلان امنیت جامعه برخورد صریح و قاطعی دارد.

دادستان ایذه تاکید کرد: دستگاه قضائی با مخلان امنیت جامعه برخورد صریح و قاطعی دارد.