اعضای باندی که به‌صورت گسترده در زمینه جعل اسناد رسمی در استان‌های البرز و تهران فعالیت می‌کردند، بازداشت شدند.

اعضای باندی که به‌صورت گسترده در زمینه جعل اسناد رسمی در استان‌های البرز و تهران فعالیت می‌کردند، بازداشت شدند.