امروز با توجه به شیوع بیماری قند خون و نیاز به کنترل هرچه بیشتر این بیماری، می بایست به صورت شبانه روزی قند خون مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد و از نوسانات آن با خبر شد…

امروز با توجه به شیوع بیماری قند خون و نیاز به کنترل هرچه بیشتر این بیماری، می بایست به صورت شبانه روزی قند خون مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد و از نوسانات آن با خبر شد