ایلنا: رئیس اداره اموال فرهنگی و تاریخی با تاکید برآنکه بخشی از قیمت‌گذاری‌های انجام شده در حراجی‌ها غیرواقعی و حبابی هستند،‌ گفت: در بسیاری از موارد حراجی‌ها……

ایلنا: رئیس اداره اموال فرهنگی و تاریخی با تاکید برآنکه بخشی از قیمت‌گذاری‌های انجام شده در حراجی‌ها غیرواقعی و حبابی هستند،‌ گفت: در بسیاری از موارد حراجی‌ها…