اقتصادنیوز تانکر سوخت در ۲۰۰ متری یک ایستگاه اتوبوس در شهر "موروگورو" تانزانیا واژگون و منفجر شد و دستکم ۶۰ تن را به کام مرگ فرو برد.

اقتصادنیوز تانکر سوخت در ۲۰۰ متری یک ایستگاه اتوبوس در شهر "موروگورو" تانزانیا واژگون و منفجر شد و دستکم ۶۰ تن را به کام مرگ فرو برد.