جلسات علنی مجلس شورای اسلامی هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود که دستور کاری مجلس به شرح زیر است:

جلسات علنی مجلس شورای اسلامی هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود که دستور کاری مجلس به شرح زیر است: