دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در واکنش به انتشار فیلم برخورد ماموران اجرائیات شهرداری با یک وانت پیکان فروشنده میوه گفت: دستور پیگیری موضوع تا روشن شدن زوایای قضیه را صادر کرده ایم….

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در واکنش به انتشار فیلم برخورد ماموران اجرائیات شهرداری با یک وانت پیکان فروشنده میوه گفت: دستور پیگیری موضوع تا روشن شدن زوایای قضیه را صادر کرده ایم.