بدنبال حادثه حریق خودروی حامل سوخت در محور چابهار به دشتیاری بر اثر واژگونی و طرح ادعای بروز حادثه بر اثر تعقیب و گریز در بامداد امروز و  مجروح شدن یکی از سوخت بران در پی اخلال در ماموریت پلس شهرستان راسک در حوالی ظهر امروز،  تیمی از بازرسی انتظامی است…

بدنبال حادثه حریق خودروی حامل سوخت در محور چابهار به دشتیاری بر اثر واژگونی و طرح ادعای بروز حادثه بر اثر تعقیب و گریز در بامداد امروز و  مجروح شدن یکی از سوخت بران در پی اخلال در ماموریت پلس شهرستان راسک در حوالی ظهر امروز،  تیمی از بازرسی انتظامی استان مامور به بررسی چگونگی این وقایع شدند.