‌وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صبح امروز با حضور در شهرستان قروه درگزین با مردم شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

‌وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صبح امروز با حضور در شهرستان قروه درگزین با مردم شهرستان دیدار و گفتگو کرد.