کریستیانو رونالدو یک مهاجم گلزن است که بیشتر در محوطه جریمه خطرناک بوده و فکر کادرفنی را نیز به خود مشغول کرده است.

کریستیانو رونالدو یک مهاجم گلزن است که بیشتر در محوطه جریمه خطرناک بوده و فکر کادرفنی را نیز به خود مشغول کرده است.