معاون اول رییس جمهور در تماس تلفنی با استاندار هرمزگان، در جریان آخرین وضعیت زلزله هرمزگان و پس از وقوع زلزله و اعزام تیم‌های ارزیاب قرار گرفت.

معاون اول رییس جمهور در تماس تلفنی با استاندار هرمزگان، در جریان آخرین وضعیت زلزله هرمزگان و پس از وقوع زلزله و اعزام تیم‌های ارزیاب قرار گرفت.