دین پرست از موافقت رئیس جمهور با درخواست وزیر کشور برای اجرای سند پیشران توسعه استان لرستان خبر داد.

دین پرست از موافقت رئیس جمهور با درخواست وزیر کشور برای اجرای سند پیشران توسعه استان لرستان خبر داد.